Intensievere samenwerking gezondheidszorg Caribische eilanden en Nederland

24 juni 2018 

Tijdens het vierlandenoverleg hebben Aruba, Curaçao, Sint Maarten en Nederland (met inbegrip van de BES-eilanden) afgesproken intensiever te gaan samenwerken in de gezondheidszorg. Hierdoor zullen de eilanden op het gebied van geneeskundige hulp beter voorbereid moeten zijn op crisissituaties zoals die zich voordeed tijdens de orkaan Irma in 2017. Ook zal de zorg voor kwetsbare groepen niet in het gedrang mogen komen.

Eerst zal onderzocht worden wat er nodig is. Goede getrainde medische zorgverleners en voldoende voorraad aan medicijnen zal in elk geval onderdeel gaan uitmaken van de doelstellingen. Daarnaast zullen er programma's geschreven worden voor preventie, zullen gegevens uitgewisseld worden en zullen er afspraken gemaakt worden over de samenwerking van ziekenhuizen. Ook worden er onderwerpen opgepakt die niet met crisissituaties te maken hebben, zoals het terugdringen van overgewicht, roken en problematisch alcoholgebruik, en de verbetering van de kind- en jeugdzorg.

Sint Maarten zal de groep voorzitten, waar vanuit Nederland het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij betrokken is. Het streven is om het onderzoek voor het eind van het jaar afgerond te hebben.

Bronnen

bewerken